ΜΕΝΟΥ

Τι είναι το ασφαλιστήριο υγείας και πότε ξεκινάει η κάλυψη νοσηλείας;

Το ασφαλιστήριο υγείας, όπως και όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων, είναι το έγγραφο που έχει εκδοθεί από την ασφαλιστική εταιρία, σύμφωνα με το οποίο παρέχεται στον ασφαλισμένο ασφαλιστική κάλυψη και έχει την υπογραφή των νόμιμων οργάνων της εταιρίας.

Το ασφαλιστήριο υγείας, όπως και όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια όλων των κλάδων, σύμφωνα με τη νομοθεσία περιλαμβάνει:

 • Τα στοιχεία των συμβαλλόμενων, των ασφαλιζόμενων και του δικαιούχου του ασφαλίσματος
 • Τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου (ασφαλιστική σύμβαση)
 • Το πρόσωπο ή το αντικείμενο και τη χρηματική αξία ή την περιουσία που απειλούνται ή σχετίζονται με την επέλευση του κινδύνου
 • Το είδος των κινδύνων ή των εκτελούμενων εργασιών
 • Το ανώτατο όριο ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας
 • Τους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης, παροχές, καλύψεις, εξαιρέσεις, παρεκκλίσεις
 • Το αντίγραφο της αίτησης ή της προσφοράς σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκε το ασφαλιστήριο
 • Το εφάπαξ ή το αρχικό ασφάλιστρο
 • Τον τόπο και το χρόνο έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
 • Την αποτύπωση της υπογραφής της ασφαλιστικής εταιρείας
 • Το εφαρμοστέο δίκαιο

Τα συνοδευτικά έγγραφα όροι, αίτηση ασφάλισης και πιστοποιητικό είναι τα μόνα έγγραφα που αποδεικνύουν την ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρίας και του Συμβαλλόμενου, για την κάλυψη του Ασφαλισμένου.

Η κάλυψη νοσηλείας του Ασφαλισμένου ξεκινάει :

 • Νοσηλείες σε Ελλάδα και Ευρώπη, για ασθένεια 30 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης και εξόφλησης του ασφαλίστρου της πρώτης δόσης
 • Νοσηλείες εκτός Ευρώπης, για ασθένεια 180 ημέρες (συνήθως) από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης και εξόφλησης του ασφαλίστρου της πρώτης δόσης
 • Νοσηλείες σε Ελλάδα, Ευρώπη, εκτός Ευρώπης, για ατύχημα από την πρώτη ημέρα έναρξης της ασφάλισης και εξόφλησης του ασφαλίστρου της πρώτης δόσης
 • Η κάλυψη δίδεται εφόσον η ασθένεια δεν προϋπάρχει της αρχικής ασφάλισης ή αποδεδειγμένα ο συμβαλλόμενος και ο ασφαλισμένος αγνοούσαν την ύπαρξή της.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο παραδίδεται, σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή στο Συμβαλλόμενο, αμέσως μετά την κατάρτισή του.

Ενημερωθείτε αναλυτικά και ασφαλιστείτε στον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: