ΜΕΝΟΥ

Ποιες υποχρεώσεις έχει ο Συμβαλλόμενος ενός ασφαλιστηρίου υγείας;

Health Newsroom

Συμβαλλόμενος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με το οποίο η ασφαλιστική εταιρία συνάπτει την ασφάλιση και υποχρεούται να πληρώνει το ασφάλιστρο.

Σύμφωνα με τους γενικούς όρους τω ασφαλιστηρίων υγείας, ο Συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση :

Να περιγράψει με ειλικρίνεια στην αίτηση αρχικής ασφάλισης την κατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων, καθώς και όλα τα στοιχεία που τους αφορούν και τα οποία είναι απαραίτητα για να εκτιμηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος.

Να ενημερώσει άμεσα το διαμεσολαβητή και την ασφαλιστική εταιρία για τυχόν αλλαγή όλων των στοιχείων του ιδίου και των ασφαλισμένων, που έχουν δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης. Οι αλλαγές μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρ­κεια του συμβολαίου, με αίτηση αλλαγής.

Να ενημερώσει το διαμεσολαβητή και την εταιρία σε περίπτωση γάμου ή διαζυγίου των τέκνων τους, που έχουν ασφαλίσει ως εξαρτώμενα μέλη, με το ασφαλιστήριο.

Κατά την αποζημίωση μιας εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης να υποβάλλει εμπρόθεσμα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να δίνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και να υποβάλει στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με το περιστατικό, να εξουσιοδοτεί νομίμως την ασφαλιστική εταιρεία για έλεγχο, του πλήρους ιατρικού τους φακέλου και όλων των στοιχείων που αφορούν οποιαδήποτε απαίτησή του για καταβολή ιατρικής αποζημίωσης.

Οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση αναγράφεται ρητά στο κάθε ασφαλιστήριο.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από τον προσωπικό σας διαμεσολαβητή.

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: