ΜΕΝΟΥ

Ενιαία ηλεκτρονική λίστα για τα χειρουργεία βάζει από 1/2/2024 τέλος στην παράκαμψη της σειράς προτεραιότητας!

Health Newsroom

Του Άρη Μπερζοβίτη

Από την 1 Φεβρουαρίου αλλάζουν τα δεδομένα στην πραγματοποίηση των χειρουργικών επεμβάσεων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την εφαρμογή Ενιαίας Ψηφιακής Λίστας Χειρουργείων. Μπαίνει πλέον μια τάξη στο χάος της αδιαφάνειας με την καταπάτηση της σειράς προτεραιότητας και των πολύμηνων αναμονών και κανείς δεν θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τον πόνο του κάθε ασθενή για να μεσολαβεί με ποικίλα ανταλλάγματα.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης υπέγραψε τη σχετική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο Αριθμ. Γ2α/οικ.2043 – ΦΕΚ τεύχος Β 152/12.01.2024 (Σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων), επισημαίνοντας ότι «η Ενιαία Ψηφιακή Λίστα Χειρουργείων, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ μεγάλο εργαλείο και θα μας δώσει την ευκαιρία πρώτον, να ξέρουμε ποια είναι τα χειρουργεία τα οποία είναι σε αναμονή -σε ποιο νοσοκομείο σε ποια κλινική και για ποιο λόγο- ενώ θα δώσει στους συμπολίτες μας μια εξασφάλιση διαφάνειας ότι δεν είναι κάποιοι πιο ίσοι από τους άλλους».

Ειδικότερα με διάταξη του νόμου 5057/2023, συστήνεται και λειτουργεί ηλεκτρονική Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ηλεκτρονικά και ο ασθενής ενημερώνεται για την ημερομηνία της επέμβασης όταν εντάσσεται στην λίστα αυτή και ελέγχει την ορθή τήρηση της προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργείων. Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων καταρτίζεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία λειτουργεί στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και διαλειτουργεί μέσω APIs, με τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων. 

Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται λεπτομερώς οι κανόνες εφαρμογής της ενιαίας λίστας, με τις βασικές διατάξεις να έχουν ως εξής:  

Πως θα λειτουργεί το νέο σύστημα

  1. Σε κάθε Νοσοκομείο της παρ. 1 του άρθρου 58 ν. 4368/2016, ορίζεται ως υπεύθυνος εποπτείας και ελέγχου της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ο Αναπληρωτής Διοικητής και όπου δεν υπάρχει, ο Διοικητής. Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας ορίζεται ως υπεύθυνος για την κατάρτιση και λειτουργία της Λίστας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ορίζει τον υπεύθυνο υπάλληλο/ υπαλλήλους για τη διαχείριση της Λίστας. Επίσης, μπορεί να ορίζει περαιτέρω ιατρό χειρουργικής ειδικότητας ως υπεύθυνο για τη διαχείριση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων. Οι ανωτέρω ορίζονται και ως διαπιστευμένοι χρήστες του συστήματος οι οποίοι έχουν δικαίωμα επεξεργασίας δεδομένων στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων μόνο για ασθενείς του ιδίου Νοσοκομείου.
  2. Κάθε θεράπων χειρουργός συμπληρώνει σε πρότυπο ηλεκτρονικό έντυπο του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων ή σε περίπτωση εκτάκτου και επείγοντος περιστατικού την αντίστοιχη ενότητα Δήλωση Έκτακτου/Επείγοντος Περιστατικού του υποσυστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, στην οποία περιλαμβάνεται και η ανάλογη τεκμηρίωση, ανεξάρτητα αν η κλινική εκτίμηση έγινε κατά την πρωινή ή την ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη δημιουργία της εγγραφής ασθενούς στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων. Σε περίπτωση που το περιστατικό, κατά το χρονικό διάστημα αναμονής της χειρουργικής επέμβασης, παρουσιάσει επιπλοκές και κρίνεται σοβαρότερο από άλλο περιστατικό της ίδιας κατηγορίας, έτσι ώστε να απαιτείται η μετακίνηση του στη Λίστα με αλλαγή της προγραμματισμένης ημερομηνίας της χειρουργικής επέμβασης ή αλλαγής της κατηγορίας σοβαρότητας της νόσου είτε η έξοδος του από αυτή, ο/η υπεύθυνος/η ιατρός ενημερώνει σχετικά, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την ίδια ημέρα που πραγματοποιείται η κλινική εκτίμηση, τα σχετικά στοιχεία του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου.
  3. Κάθε θεράπων χειρουργός, μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης κάθε ασθενούς του, αξιολογεί τη σοβαρότητα της νόσου, κατατάσσει το περιστατικό σύμφωνα με συγκεκριμένο πίνακα, ο οποίος θα πρέπει να εμφανίζεται στο σύστημα, ώστε να γίνεται κατανοητή η κατηγοριοποίηση των περιστατικών και συμπληρώνει το αντίστοιχο στοιχείο του πρότυπου ηλεκτρονικού εντύπου. 
  4. Προκειμένου να χαρακτηριστεί κάποιο περιστατικό ως επείγον, θα πρέπει να έχει εκτιμηθεί ανάλογα είτε στο ΤΕΠ είτε στην κλινική όπου ο ασθενής νοσηλεύεται από χειρουργό που εφημερεύει.
  5. Κατά το στάδιο της δημιουργίας της εγγραφής ασθενούς στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, για οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση πρόκειται να διενεργηθεί, ακόμη και εάν αυτή έχει χαρακτηριστεί ως έκτακτη, το σύστημα αρχειοθέτησης ελέγχει αυτοματοποιημένα, με βάση τον ΑΜΚΑ ή άλλο μοναδικό προσδιοριστικό της ταυτότητας ασθενούς στοιχείο, το οποίο καταχωρίζει ο θεράπων χειρουργός, εάν το συγκεκριμένο περιστατικό (ήτοι ο ασθενής, ο ιατρικός λόγος και το είδος της επέμβασης) είχε ήδη ενταχθεί στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείου κατά την κατάρτισή της.
  6. Ο υπεύθυνος ιατρός ή υπάλληλος ανά νοσοκομείο παρακολουθεί την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, την ομαλή εκτέλεση της σειράς προτεραιότητας που έχει καθοριστεί με τη Λίστα, καθώς και τις αλλαγές που ενδέχεται να προκύψουν λόγω επαναξιολόγησης της σοβαρότητας του περιστατικού ή της αποδεδειγμένης αδυναμίας του ασθενούς να προσέλθει την ημερομηνία που του έχει ανακοινωθεί ή κωλύματος του χειρουργού κ.λπ., σύμφωνα και με τα πεδία που τίθενται προς συμπλήρωση στο σύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων. 
  7. Σε περίπτωση κωλύματος του χειρουργού που αναγράφεται στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, αφού ενημερωθεί ο/η ασθενής και παράσχει τη συγκατάθεσή του ως προς τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, η επέμβαση δύναται να διενεργηθεί από άλλο χειρουργό του τμήματος, εφόσον είναι αντικειμενικά δυνατό, χωρίς να διαταραχθεί η σειρά της Λίστας και ενημερωθεί ανάλογα το σύστημα. Οι ως άνω λαμβάνουν υπόψη τους την κλινική εκτίμηση και την καταγραφή ως άνω, την κατανομή των χειρουργικών τραπεζών ανάλογα με τις ημέρες που χειρουργεί κάθε χειρουργός, ξεχωριστά για κάθε κλινική ή τμήμα του νοσοκομείου.
  8. Ο υπεύθυνος υπάλληλος ενημερώνει αμελλητί τον ασθενή για την προγραμματισμένη ημερομηνία διενέργειας της χειρουργικής επέμβασης. Παράλληλα, η ΗΔΙΚΑ αποστέλλει (μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο ασθενής ή και μέσω της εφαρμογής MyHealthApp, αν είναι εγγεγραμμένος ο ασθενής) την προγραμματισμένη ημερομηνία που θα διενεργηθεί η χειρουργική επέμβαση. Ο ασθενής ενημερώνεται και για κάθε μεταβολή που τον αφορά, τόσο από το νοσοκομείο, όσο και από την ΗΔΙΚΑ με τους προαναφερόμενους τρόπους. Αντιστοίχως, ο ασθενής οφείλει να ενημερώσει σε περίπτωση κωλύματός του το νοσοκομείο.
  9. Μετά τη διενέργεια της χειρουργικής επεμβάσεως συμπληρώνεται από το θεράποντα ιατρό-χειρουργό το αντίστοιχο πεδίο στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων με την ημερομηνία τέλεσης της χειρουργικής επέμβασης. 

Ποια δεδομένα θα προσδιορίζονται στη λίστα

 

Άρθρο 3
Προσδιορισμός Δεδομένων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων
1. Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, πέραν της αποτύπωσης της σειράς προτεραιότητας των προς εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων, σύμφωνα με τον ορισμό της, εμπεριέχει το βαθμό σοβαρότητας της νόσου, τις τροποποιήσεις που τυχόν επηρέασαν τη σειρά προτεραιότητας ή την ακύρωσή της, καθώς και τις πληροφορίες αυτές που είναι απαραίτητες για την στατιστική αξιοποίηση των στοιχείων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων από το Υπουργείο Υγείας για την επιτέλεση του σκοπού του.
2. Ο θεράπων χειρουργός μετά την κλινική εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς και την αξιολόγηση της νόσου και προκειμένου να γίνει η καταχώριση στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων συμπληρώνει τα ανάλογα κατά περίπτωση πεδία και καταχωρίζει στο σύστημα τα εξής δεδομένα:
α) Το Νοσοκομείο (περιγραφή), κωδικός Νοσοκομείου,
β) το τμήμα/κλινική (περιγραφή), κωδικός τμήματος/κλινικής Νοσοκομείου,
γ) τον Αριθμό Μητρώου Ασθενή (ΑΜΑ) στο Νοσοκομείο,
δ) τα στοιχεία του ασθενούς (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημεροχρονολογία γεννήσεως, ΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ/ ΠΑΥΠΕΚ/ΠΑΜΚΑ, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό ταυτότητας, υπηκοότητα, εθνικότητα, φύλο, στοιχεία επικοινωνίας: κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, email, Διεύθυνση Κατοικίας),
ε) ημεροχρονολογία κλινικής εκτίμησης,
στ) την ημεροχρονολογία καταγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων,
ζ) στοιχεία ιατρού χειρουργού (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, ΑΜΚΑ)
η) στοιχεία πλησιέστερου συγγενούς ή οικείου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας: κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, email, Διεύθυνση Κατοικίας), εφόσον υπάρχουν,
θ) εγχειρητική διάγνωση (κωδικοποίηση κατά ICD10 ή ICD10-GrM), είδος χειρουργικής επέμβασης/κωδικός επέμβασης (Κωδικοποίηση ΕΤΙΠ ή ΕΛΟΚΙΠ), μια ή περισσότερες διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις,
ι) κατηγορία χειρουργικής επέμβασης βάσει εκτίμησης περιστατικού,
ια) Προγραμματισμένη Ημερομηνία Χειρουργείου, ιβ) ανάγκη/τύπος αναισθησίας, ιγ) παρατηρήσεις.
3. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης από το θεράποντα χειρουργό στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων κατά τα προαναφερόμενα στην παρ. 2, το σύστημα αποδίδει αυτοματοποιημένα στο συγκεκριμένο ασθενή μοναδικό αριθμό εγγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, ο οποίος δύναται να ταυτοποιήσει μοναδικά το συγκεκριμένο ασθενή για τη συγκεκριμένη επέμβαση, τόσο στο σύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, όσο και στα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων, που διαλειτουργούν με το σύστημα αυτό.
4. Μετά την καταχώριση στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, οι διαπιστευμένοι χρήστες, έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ή να επικαιροποιήσουν επιπλέον στοιχεία για τον ασθενή σχετικά με τη διάγνωση και την ιατρική πράξη, τη σοβαρότητα της νόσου, την ακύρωση της επέμβασης, την αλλαγή της ημερομηνίας επέμβασης, την αλλαγή του θεράποντος ιατρού, την μετατροπή από τακτικό σε έκτακτο-επείγον, αιτιολογώντας και συμπληρώνοντας κατά περίπτωση τα εξής δεδομένα:
α) Εγχειρητική διάγνωση (κωδικός ΚΕΝ, κωδικοποίηση κατά ICD10 ή ICD10-GrM), είδος χειρουργικής επέμβασης/κωδικός επέμβασης (Κωδικοποίηση ΕΤΙΠ ή ΕΛΟΚΙΠ), μία ή περισσότερες διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις,
β) κατηγορία χειρουργικής επέμβασης βάσει εκτίμησης περιστατικού,
γ) Προγραμματισμένη Ημερομηνία Χειρουργείου και αιτιολογία αλλαγής,
δ) αιτιολογία και ημεροχρονολογία ακύρωσης.

 

Άρθρο 4
Επιτροπή Χειρουργείων
1. Την ευθύνη της ορθής τήρησης των καταχωρίσεων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων και του προγράμματος των χειρουργείων φέρει η Επιτροπή Χειρουργείου, η οποία λειτουργεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η επιτροπή εγκρίνει με ψηφιακό τρόπο την εβδομαδιαία Λίστα Προγραμματισμού Χειρουργείων.
2. Η Επιτροπή Χειρουργείου, αποτελείται από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη ως εξής:
α) Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) ειδικότητας Αναισθησιολογίας.
β) Έναν (1) ιατρό βαθμίδας Συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή (ή Καθηγητή/Αν. Καθηγητή) οποιασδήποτε ειδικότητας του Χειρουργικού Τομέα.
γ) Την ή τον υπάλληλο, που έχει ορισθεί προϊσταμένη/ος Χειρουργείου.
3. Το πρώτο και δεύτερο μέλος επιλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Συνέλευση του Χειρουργικού Τομέα, η οποία συγκαλείται με πρόσκληση του Διοικητή/ τριας του Νοσοκομείου. Η συγκρότηση της Επιτροπής Χειρουργείου γίνεται από τον Διοικητή/τρια του Νοσοκομείου, ο οποίος ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής έναν εκ των ιατρών που την συγκροτούν. Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής (2) και συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά την εβδομάδα ή εκτάκτως οποτεδήποτε τούτο καταστεί αναγκαίο. Στην Επιτροπή, διατίθεται υπάλληλος για τη γραμματειακή της υποστήριξη. Κάθε έξι (6) μήνες η Επιτροπή Χειρουργείου υποβάλλει στη Διοίκηση του Νοσοκομείου και στο Επιστημονικό Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του Χειρουργείου, καταγράφοντας τη διαχείριση της απόδοσής του. Στις περιπτώσεις ενιαίων ΝΠΔΔ, Επιτροπή Χειρουργείου συγκροτείται σε κάθε οργανική μονάδα αυτού.

 

Άρθρο 5
Έργο της Επιτροπής Χειρουργείου
Το έργο της Επιτροπής Χειρουργείου έγκειται ενδεικτικά στα κάτωθι:
1. Στην τήρηση της εύρυθμης λειτουργίας του χειρουργείου και στην υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τη βελτίωση του.
2. Στην ευθύνη της ορθής παρακολούθησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων.
3. Στην κατάρτιση του προγράμματος χειρουργείου.
4. Στην επίβλεψη των κανόνων ασηψίας στο χειρουργείο.
5. Στην εποπτεία της τήρησης της Ιατρικής Δεοντολογίας στο χειρουργείο.
6. Στην εποπτεία της αρχειοθέτησης και φύλαξης των αρχείων και βιβλίων του χειρουργείου.
7. Στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων πα-ρουσιάζονται με ανεύρεση των καλύτερων λύσεων για αυτά και αντιμετώπιση των έκτακτων περιστατικών.
8. Στην εποπτεία του συντονισμού και της τήρησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των εργαζομένων στα χειρουργεία.
9. Στο συντονισμό του όγκου εργασίας στο χειρουργείο ανάλογα με τις ιδιαίτερες τυχόν επικρατούσες συνθήκες.
10. Στην εισήγηση για την κατανομή των χειρουργικών τραπεζών.
11. Στον έλεγχο των προβλεπόμενων τεχνικών απολύμανσης και αποστείρωσης στο χώρο των χειρουργείων.
12. Στην πρόταση τρόπων διαρρύθμισης και βελτίωσης των χώρων του χειρουργείου.
13. Στη συνδρομή της σύνταξης του καθημερινού προγράμματος των εργαζομένων στο χειρουργείο.
14. Στην ενασχόλησή της με γενικότερα θέματα λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού και καθορισμού διαδικασιών των χώρων του χειρουργείου.
15. Στην τυχόν έκδοση οδηγιών προς τους εργαζόμενους στον χώρο του χειρουργείου.
16. Στη μέριμνα για τη σύνταξη κανόνων γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων για το προσωπικό του χειρουργείου.

 

Άρθρο 6
Επικαιροποίηση – Εκκαθάριση
1. Κάθε Νοσοκομείο της παρ. 1 του ν. 4368/2016, ως εκτελόν την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, προβαίνει στην εκκαθάριση της λίστας που τηρεί έως τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, αφού επιβεβαιώσει ότι κάθε ασθενής, που είναι ήδη ενταγμένος στην υφιστάμενη λίστα χειρουργείου, επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος σ’ αυτή. Οι ασθενείς, για τους οποίους διαπιστώνεται ότι δεν επιθυμούν να παραμείνουν εγγεγραμμένοι στην εν λόγω λίστα, διαγράφονται από αυτήν προκειμένου οι λίστες να εκκαθαριστούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από τον/τους υπεύθυνο/ους υπαλλήλους και τους υπεύθυνους ιατρούς χειρουργικής ειδικότητας.
3. Διενεργείται διασταύρωση των στοιχείων των πρακτικών των χειρουργείων με την υφιστάμενη λίστα ως ακολούθως:
Η προϊσταμένη των χειρουργείων διαβιβάζει τα πρακτικά των χειρουργείων της προηγούμενης ημέρας, τα οποία είναι χαρακτηρισμένα είτε ως τακτικά (Τ), είτε ως έκτακτα (Ε).
Για τα λοιπά αναφερόμενα στη λίστα χειρουργεία:
i) Ελέγχονται ένας προς έναν οι ασθενείς της λίστας χειρουργείου με βάση την χειρουργική επέμβαση. Αν κάποιος ασθενής έχει χειρουργηθεί για την ίδια επέμβαση, που είναι στην λίστα αναμονής χειρουργείου, και παραμένει ενεργός στην λίστα (δηλαδή δεν έχει αφαιρεθεί από τη λίστα, όπως όφειλε να γίνει από το Γραφείο Κίνησης), διαγράφεται.
ii) Ακολούθως, γίνεται τηλεφωνική επικοινωνία με κάθε ασθενή που έχει ενταχθεί στη λίστα, προκειμένου να καταγραφεί η επιθυμία του να παραμείνει ενταγμένος στην υφιστάμενη λίστα χειρουργείου ή να διαγραφεί από αυτήν.
iii) Καταρχάς επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του ασθενούς, με ερωτήσεις που του υποβάλλονται για επιβεβαίωση ως προς τα προσωπικά δεδομένα του που έχουν τηρηθεί για την κατάρτιση της λίστας (ιδίως: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΜΚΑ, είδος χειρουργείου, τον μοναδικό αριθμό που αποδίδεται σε κάθε ασθενή, κατά την εγγραφή του για τη ένταξή του στην υφιστάμενη λίστα χειρουργείου), με σκοπό την ασφαλή ταυτοποίηση του για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με κάθε ασθενή, δηλώνεται το πρόσωπο που κάνει την επικοινωνία, η ιδιότητά του και το γεγονός ότι τηλεφωνεί εκ μέρους του Νοσοκομείου, στο οποίο έχει εγγραφεί προς επέμβαση ο ασθενής. Η επικοινωνία διενεργείται κατά τρόπο ώστε, με ήρεμο και ευγενικό τρόπο, με γλώσσα απλή και κατανοητή, να μπορεί ο ασθενής να ενημερωθεί και να κατανοήσει ότι καλείται να δηλώσει τη βούλησή του να παραμείνει ή όχι εγγεγραμμένος στη λίστα χειρουργείου, χωρίς οποιασδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους του.
iv) Στα Νοσοκομεία τηρείται ενιαίο σύστημα αρχειοθέτησης σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα καταγράφονται το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου ή του ιατρού που επικοινώνησε με κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη – ασθενή, το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του ενδιαφερόμενου πολίτη – ασθενή, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, η ημέρα και η ώρα της διενεργηθείσας τηλεφωνικής επικοινωνίας και η συγκεκριμένη απάντηση (δήλωση βούλησης) του ενδιαφερόμενου πολίτη – ασθενή (κωδικοποιημένη: ΝΑΙ/ΟΧΙ). Καταγράφεται επίσης, ενδεχόμενη αιτιολόγηση της απάντησης του ασθενούς (πχ. δεν επιθυμεί να παραμείνει εγγεγραμμένος στη λίστα, διότι εγχειρίστηκε σε άλλη μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας).
4. Η προαναφερόμενη διαδικασία μέσω τηλεφώνου εκκινεί από τις παλαιότερες χρονικά εγγραφές στη λίστα χειρουργείου έως τις νεώτερες.
5. Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ενημερώνεται με την εισαγωγή των εκκαθαρισμένων δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας. Η ΗΔΙΚΑ ΑΕ ελέγχει την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων λαμβάνοντας υπόψη τα εξής κριτήρια: 1. ΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ/ΠΑΥΠΕΚ/ΠΑΜΚΑ 2. Διάγνωση και 3. Ιατρική/ες Πράξη/εις των ασθενών. Στην περίπτωση που ενδεχομένως προκύψουν πολλαπλές εγγραφές του ιδίου ασθενούς για ιατρικές πράξεις που δύνανται να θεωρηθούν συναφείς από ιατρική άποψη, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα ενημερώνει σχετικά τα εμπλεκόμενα νοσοκομεία, ώστε αυτά, αφού συμβουλευτούν τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο θεράποντα χειρουργό ως προς τη συνάφεια των ιατρικών πράξεων, να είναι σε θέση να αναλάβουν την περαιτέρω εκκαθάριση της λίστας και την επικοινωνία με τον ασθενή.

 

Άρθρο 7
Ειδικές ρυθμίσεις για την κατάρτιση της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων- Διαλειτουργικότητες
1. Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων τηρείται στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, ενημερώνεται με τα απαραίτητα στοιχεία της κλινικής εκτίμησης του εκάστοτε πολίτη που κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό – χειρούργο ότι χρήζει χειρουργικής επέμβασης, και διαλειτουργεί μέσω API με τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσας.
Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείου διαλειτουργεί με κάθε αναγκαίο για την πλήρωση των σκοπών της πληροφοριακό σύστημα και διαρθρωμένο σύστημα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ, με τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας και με τα Εθνικά Μητρώα Ασθενών.
2. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας διαλειτουργεί με: α) την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, για την ανάκτηση των προγραμματισμένων και μη εκτελεσμένων χειρουργικών επεμβάσεων, β) το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ που τηρεί η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – την υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (TAXISnet) και την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών της Γεμικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (oAuth2.0).
3. Το σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων θα τηρείται, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, σε υποδομές της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για αόριστο χρονικό διάστημα, ήτοι για όσο συνεχίζεται η εκτέλεση επεξεργασίας σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος αρχειοθέτησης της εν λόγω Λίστας Χειρουργείων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Εφόσον τερματιστεί η εκτέλεση επεξεργασίας σχετικά με τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, και να διαγράψει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Η επεξεργασία όλων των δεδομένων στο σύστημα αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων υποστηρίζεται από τα υφιστάμενα συστήματα ασφαλείας καθώς και τις υφιστάμενες σχετικές διαδικασίες της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
5. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων στους διαπιστευμένους χρήστες του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, με βάση τους ρόλους και τα δικαιώματα στο σύστημα, που τους αποδίδονται σύμφωνα με την παρούσα. Ο έλεγχος πρόσβασης των χρηστών πραγματοποιείται από το σύστημα διαχείρισης χρηστών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., στο οποίο αποθηκεύονται όλα τα στοιχεία των χρηστών χειριστών του συστήματος και με βάση τους ειδικά διαμορφωμένους ρόλους, που ορίζουν τα δικαιώματα των χρηστών (πρόσβασης, προβολής και επεξεργασίας) στο σύστημα. Βάσει των δικαιωμάτων αυτών, οι χρήστες χειριστές θα δύνανται να έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση και δυνατότητα για τις ακόλουθες λειτουργίες: (α) να προσθέσουν νέες εγγραφές στο σύστημα, (β) να επεξεργαστούν ήδη καταχωρισμένες εγγραφές, (γ) να έχουν δυνατότητα προβολής εγγραφών και (δ) να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε στατιστικές αναφορές του συστήματος επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒI) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
6. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, λαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.:
α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση.
γ) Τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Τηρούνται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφα των προαναφερομένων αρχείων καταγραφής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται συστηματικά το προσωπικό, το οποίο ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Άρθρο 8
Διαπιστευμένοι Χρήστες της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων
1. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Θεράποντες Ιατροί» είναι ιατροί χειρουργικής ειδικότητας και έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των ασθενών που έχουν ενταχθεί από τους ίδιους στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ή από άλλους θεράποντες ιατρούς του ίδιου ή άλλου νοσοκομείου, εφόσον πρόκειται για συναφή ιατρικά περιστατικά του ίδιου ασθενή.
2. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Καταγραφείς δεδομένων» είναι ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας, οι Θεράποντες Ιατροί, οι υπεύθυνοι ιατροί χειρουργικής ειδικότητας και οι υπεύθυνοι υπάλληλοι.
3. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης» έχουν πρόσβαση μόνο στη στατιστική πληροφόρηση, δηλαδή σε στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Δεν έχουν δικαίωμα προβολής των στοιχείων και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών, θα τους παρέχεται πρόσβαση μόνο στα στατιστικά δεδομένα, με βάση τα ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα των ασθενών. Όλα τα στατιστικά στοιχεία παρέχονται συγκεντρωτικά, βάσει διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων (ανά νοσοκομείο, ανά κλινική, ανά νομό, ανά πόλη, ανά νόσημα, ανά ηλικιακή ομάδα κ.λπ.), στα οποία δεν υπάρχει σύνδεση με τα προσωπικά τους στοιχεία των ασθενών και δεν παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησής τους.
4. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Χρήστες Ανάγνωσης» είναι: α) ο Αν. Διοικητής ή ο Διοικητής για τις ανάγκες της εποπτείας και ελέγχου, β) η Επιτροπή Χειρουργείου κάθε Νοσοκομείου και γ) οι υπάλληλοι του γραφείου κίνησης ασθενών κάθε Νοσοκομείου, οι οποίοι για την εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί είναι απαραίτητο να αναγνώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία της Λίστας. Οι εν λόγω χρήστες έχουν πρόσβαση σε στοιχεία ασθενών του Νοσοκομείου τους.
5. Οι διαπιστευμένοι χρήστες, όπως και κάθε μεταβολή αυτών, γνωστοποιούνται στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από κάθε Νοσοκομείο παρ. 1 του άρθρου 58 ν. 4368/2016.

 

Άρθρο 9
Ζητήματα Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφάλειας
1. Το Υπουργείο Υγείας ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας.
2. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ορίζεται ως εκτελούσα την επεξερ-γασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, υπό την έννοια των διατάξεων των άρθρου 4 στοιχ. (8) και 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), και αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υπευθύνου Επεξεργασίας την τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, ως διαρθρωμένου συστήματος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
3. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ενεργεί τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ιδίως στις διατάξεις των άρθρων 28 και 5 του ΓΚΠΔ.
4. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, διενεργεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παρούσας.
5. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, αμελλητί, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ.
6. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας έναντι των κινδύνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, λαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ ΑΕ:
α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση. γ) Τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα. δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται συστηματικά το προσωπικό, το οποίο ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
7. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-ρα, που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα, είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, οι εκάστοτε αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, κάθε Νοσοκομείο της παρ. 1 του άρθρου 58 ν. 4368/2016, θεράποντες ιατροί. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και οι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς, ή ενδεχομένως, άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, δύνανται να λαμβάνουν ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς δύνανται, μόνο κατ’ εξαίρεση, να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από διάταξη τυπικού νόμου. Δεδομένα, που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα, δύνανται να χορηγηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 89 παρ. 1 του ΓΚΠΔ και σχετικών εθνικών ρυθμίσεων, τηρουμένων ιδίως των όρων της ανωνυμοποίησης ή της ψευδωνυμοποίησης. Η χρήση των δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς δύναται να επιτραπεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αιτούντος και γνωμοδότηση από τον Υπεύθυνο Προστασίας (DPO) του Υπουργείου Υγείας.
8. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα, ή άλλες πληροφορίες σχετικές με τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.
9. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της λειτουργίας του κόμβου παροχής υπηρεσιών διασυνοριακής διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία.

 

Άρθρο 10
Δικαιώματα Ασθενών
1. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με την παρούσα, τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία.
2. Κάθε ασθενής δύναται, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης στα ιατρικά του δεδομένα, να αιτείται και να πληροφορείται για τα προγραμματισμένα χειρουργεία του, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, που δημιουργείται για το σκοπό αυτό, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -Ε.Ψ.Π.). Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης. Ειδικά για τα ανήλικα φυσικά πρόσωπα, εισέρχονται στην εφαρμογή τα πρόσωπα που ενεργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι του ασθενούς, ήτοι οι φυσικοί ή ανάδοχοι γονείς ή τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο.
Μετά την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, του ασθενή (ή του νόμιμου εκπροσώπου του) εμφανίζονται τα στοιχεία με τις ενεργές καταχωρίσεις της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων του αιτούντος, ή του προστατευόμενου μέλους του στην περίπτωση ανηλίκου ασθενούς, στα νοσοκομεία και τις κλινικές τους που έχει προγραμματιστεί η χειρουργική επέμβαση και δεν έχει ακόμη διενεργηθεί.
Ειδικότερα εμφανίζονται: α) το Νοσοκομείο και το Τμήμα/Κλινική που θα γίνει η επέμβαση, β) η προγραμματισμένη ημερομηνία της επέμβασης, γ) ο Μοναδικός Αριθμός εγγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, δ) ο βαθμός σοβαρότητας, ε) η ημερομηνία εγγραφής στη λίστα, στ) η ημερομηνία εξέτασης- κλινικής εκτίμησης, ζ) ο Κωδικός και το είδος της επέμβασης.
3. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών υπηρεσιών υγείας του σχετικού νοσοκομείου. Η καταγγελία εξετάζεται από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, η οποία οφείλει να παρέχει αιτιολογημένη απάντηση στον ασθενή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα. Η σχετική απάντηση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Αυτοτελές Τμήμα Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 

Άρθρο 11
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων
Στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων μεταφέρονται: α) οι εγγραφές της λίστας χειρουργείου από κάθε Νοσοκομείο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4368/2016, το οποίο τηρεί λίστα και προβαίνει σε επεμβάσεις από την χρονική στιγμή εφαρμογής του συστήματος της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων, β) οι επικαιροποιημένες – εκκαθαρισμένες εγγραφές του άρθρου 6 της παρούσας από κάθε Νοσοκομείο της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4368/2016, το οποίο τηρεί λίστα και προβαίνει σε επεμβάσεις.
Οι παραπάνω πληροφορίες του στοιχείου (β) αποστέλλονται στο σύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων από κάθε Νοσοκομείο σύμφωνα με την περιγραφόμενη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 7 της παρούσας και με τη χρήση του ΑΡΙ της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων.
Από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων τα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων της παρ. 1 του άρθρου 58 ν. 4368/2016 αποστέλλουν τις σχετικές με τη Ενιαία Λίστα Χειρουργείων πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος αρχειοθέτησης της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4368/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει εκκινεί την 01/02/2024.

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: