ΜΕΝΟΥ

Είναι ο Πραγματικός Δικαιούχος απαραίτητη πληροφορία ή γραφειοκρατική, για τη σύναψη ενός ομαδικού Συμβολαίου Υγείας;

Γράφει η Λάουρα Σταυρίδου

Στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση ξεπλύματος χρήματος, έχει εδραιωθεί η έννοια του πραγματικού δικαιούχου.

Πραγματικός δικαιούχος (beneficial owner) θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο πραγματικά ανήκει ή το οποίο ελέγχει μία εταιρική οντότητα ή για λογαριασμό του οποίου διεξάγονται συναλλαγές ή δραστηριότητες μιας εταιρείας.

Η έννοια του Πραγματικού Δικαιούχου δεν ταυτίζεται πάντα με την έννοια του νόμιμου κυρίου (Legal owner) της νομικής οντότητας.

Προκειμένου να υπάρχει εύκολη και άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, καταρτίστηκε το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Οι πληροφορίες των Πραγματικών Δικαιούχων που τίθενται στη διάθεση του κοινού αφορούν μόνο την οικονομική τους δραστηριότητα το ονοματεπώνυμο, την υπηκοότητα, το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που κατέχουν οι Πραγματικοί Δικαιούχοι.

Ο παραπάνω περιορισμός αποσκοπεί στο να αποφευχθεί η έκθεση του Πραγματικού Δικαιούχου σε κίνδυνο εξαπάτησης, απαγωγής, εκβιασμού, βίας ή εκφοβισμού.

Είναι γνωστό πως σε ατομικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ειδικά κατά την εξαγορά οι Ασφαλιστικές Εταιρίες ζητούν τον Πραγματικό Δικαιούχο.

Ορισμένες Εταιρίες ζητούν τον Πραγματικό Δικαιούχο μιας επιχείρησης κατά τη σύναψη του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου Υγείας. Μαζί με λογαριασμό ΔΕΚΟ που επιβεβαιώνει τον τόπο κατοικίας, το ΑΦΜ του και το ΑΜΚΑ.

Πέρα από το γεγονός ότι ο νομοθέτης έχει προβλέψει για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω, να μην δίνονται όλα αυτά τα στοιχεία μαζί και πέρα από τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται όταν ο Πραγματικός Δικαιούχος είναι το φυσικό πρόσωπο και CEO της μητρικής εταιρίας του εξωτερικού, υπάρχει και το εξής θέμα:

Σύμφωνα με απόφαση του Άρειου Πάγου «…Όταν δικαιούχος του ασφαλίσματος ορίζεται άλλο πρόσωπο από τον αντισυμβαλλόμενο-λήπτη της ασφάλισης και ειδικότερα ο ίδιος ο ασφαλισμένος ή τρίτο πρόσωπο, που αυτός κατονομάζει, τότε η σύμβαση ομαδικής ασφάλισης επί της ζωής ή της υγείας τρίτου προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της γνήσιας σύμβασης υπέρ τρίτου (αρ. 411 ΑΚ) και ο ασφαλισμένος ή, κατά περίπτωση, ο τρίτος, που αυτός έχει κατονομάσει, με την πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου αποκτούν το ασφάλισμα εξ ιδίου δικαίου και αποκτούν ευθεία αγωγή κατά του ασφαλιστή. (ΑΠ 1201/2020, ΑΠ 1477/2019, ΑΠ 462/2018). Παράλληλο με εκείνο του ασφαλισμένου ή του τρίτου αλλά ανεξάρτητο από αυτό, δικαίωμα έχει, στην περίπτωση αυτή, από το άρθρο 410 ΑΚ και ο αντισυμβαλλόμενος-λήπτης της ασφάλισης, ως δέκτης της υπόσχεσης, να απαιτήσει από τον ασφαλιστή να καταβάλει το ασφάλισμα στον ασφαλισμένο ή στον τρίτο που αυτός έχει κατονομάσει».

Συνεπώς για πιο λόγο σε ένα Ομαδικό Συμβόλαιο Υγείας, να πρέπει να οριστεί ο Πραγματικός Δικαιούχος και μάλιστα με όλα τα στοιχεία που τον ταυτοποιούν;

Μήπως πρέπει να περιοριστεί κάπως η Εταιρική Γραφειοκρατία ώστε να γίνει και πιο εύκολη η δουλειά του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή;

Δείτε την απόφαση του Α.Π εδώ:
https://www.areiospagos.gr/nomologia/apofaseis_DISPLAY.asp?cd=O9IPICWYP3OOMETA0QHJQEBVH2S4XL&apof=1348_2022&info=%D0%CF%CB%C9%D4%C9%CA%C5%D3%20-%20%20%C12

 

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Διαβάστε επίσης: